Integritetspolicy

Integritetspolicy för Brf. Kanten i Malmö 2018-05-01

Brf. Kanten i Malmö, (”Brf. Kanten”/”vi”), 746000-6211, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Brf. Kanten värnar om din personliga integritet, och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Brf. Kantens målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilket slags information Brf. Kanten samlar in och hur denna används.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till Brf. Kanten eller föreningens externa ekonomiska förvaltare. De personuppgifter som Brf. Kanten behandlar är t.ex. namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer, bild, betalningshistorik, lägenhetsnummer. Utöver dessa, behandlar vi även uppgifter som du lämnar till oss för att kunna fullgöra avtal och förfrågningar. Vi kommer inte dela dessa uppgifter med någon annan, förutom om vi får ett medgivande att göra detta eller om det krävs för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter, ingå eller fullgöra avtal med medlemmen eller med stöd av en intresseavvägning.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder personuppgifter för att förvalta bostadsrättsföreningens fastigheter och områden samt upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna och hyresgäster.

Uppgifterna kan användas för:

  • Att, enligt lag, föra lägenhetsförteckning och medlemsförteckning.
  • Att föra nyckelregister över utlämnade nycklar till gemensamma utrymmen.
  • Att underhålla föreningens interna medlems- och kontaktlistor som används i styrelsens dagliga arbete, exempelvis vid direktkontakt med medlemmen eller vid entreprenadarbete där hantverkare behöver komma i kontakt med medlemmen.
  • Underhålla hemsidan, hantera medlemsärenden, avier, fullgöra rättsliga förpliktelser, styrelsearbete, extern ekonomisk förvaltning, etc.
  • Störnings-, anmälnings- eller inkassoärenden, uppgifter om vårdkontakt, parkering för rörelsehindrad, boendeanpassning eller sjukdomstillstånd.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har styrelsen vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner hos Brf. Kantens styrelse. Vidare är tillgång till de platser där personuppgifterna lagras begränsad och det krävs identifikation för åtkomst. Styrelsen och föreningens externa förvaltare är de som arbetar med de inlämnade kontaktuppgifterna.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Brf. Kanten lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Brf. Kanten genomför därför regelbundna gallringar bland personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

Från detta finns dock viktiga undantag. För att uppfylla sina åtaganden enligt lag behöver Brf. Kanten spara vissa uppgifter om medlemmen även under en period efter att medlemskapet upphört. Exempelvis måste uppgifter sparas för att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende beskattning, bokföring eller för att försvara rättsliga anspråk. I dessa undantagsfall lagras uppgifter i t.ex. 7 år (rörande bokföring, beskattning etc.) eller 10 år (viss preskription). 

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Brf. Kanten vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Brf. Kanten förändras, vänligen meddela styrelsen detta.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor/korrigering kring integritetsskydd och behandling av dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@brfkanten.se

Ändringar i Integritetspolicy

Brf. Kanten förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att meddelas till föreningens samtliga medlemmar.

Categories

Latest Comments

Inga kommentarer att visa.