Fimp-plågan

Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att slänga fimpar på marken inom föreningens område.

Trädgårdar och gångstigar är gemensamma ytor som vi äger tillsammans och ska vara till gagn för alla medlemmar i föreningen – såväl vuxna som barn. Eftersom föreningen även har barn som boende och som rör sig på gården och gräsmattorna är det extra viktigt att gården är ren och säker.

Det är inte förenligt med § 38 i föreningens stadgar att slänga cigarettfimpar eller skräpa ner inom och utanför bostadsrättshavarens lägenhet.

Paragrafen lyder som följer (utdrag):

§ 38 Användning av bostadsrätten

Vid användning av lägenheten ska bostadsrättshavaren se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.

Bostadsrättshavaren ska hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av de som hör till bostadsrättshavarens hushåll, de som besöker bostadsrättshavaren som gäst, någon som bostadsrättshavaren har inrymt eller någon som på uppdrag av bostadsrättshavaren utför arbete i lägenheten.

Bostadsrättsföreningen kan anta ordningsregler. Ordningsreglerna ska vara i överensstämmelse med ortens sed. Bostadsrättshavaren ska följa bostadsrättsföreningens ordningsregler.

Att städa upp och slänga fimpar och åtgärda annan nersmutsning eller skadegörelse på föreningens gemensamma egendom innebär en extra kostnad för föreningens medlemmar och kan i förlängningen leda till att avgiften höjs.

Styrelsen Brf. Kanten

Categories

Latest Comments

Inga kommentarer att visa.