Stadgar och regler

Stadgar

De gällande stadgarna för HSB BRF Kanten i Malmö kan du ladda ner som pdf-dokument här: Stadgar 

Regler

Bostadsrättsföreningen kan anta ordningsregler. Ordningsreglerna ska vara i överensstämmelse med ortens sed. Dessa regler följer nedan.
Bostadsrättshavaren ska följa bostadsrättsföreningens ordningsregler.

Årsmöte

Årsmöte hålls i föreningen varje år i februari. Alla medlemmar i föreningen är välkomna till detta möte.

Kallelse skickas ut till samtliga lägenhetsinnehavare. Kallelsen innehåller också styrelsens årsredovisning samt eventuellt inkomna motioner.

Missa inte detta tillfälle att få information om föreningen, att göra din röst hörd, samt att träffa andra föreningsmedlemmar. Vi bjuder i sedvanlig ordning på smörgås och dryck efter stämman.

2016-04 670Motioner

Du som medlem i HSB Brf. Kanten har rätt att lämna ett eller flera förslag, så kallade motioner, till årsstämman i februari. En motion ska alltid behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

Sista dagen att motionera till nästkommande årsmöte är den 31 oktober. Lämna in motionen i styrelsens postbox på Stubbamöllegatan 4a.

Skillnad på förslag och motion:

Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till din styrelse i bostadsrättsföreningen. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion. Tänk på att det är styrelsen i din förening som tar hand om löpande frågor som rör förvaltning.

Så här skriver du en motion:

 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
 2. Skriv vad ärendet handlar om.
 3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
 4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
 5. Lämna in din motion i styrelsens postbox.

Rökning

Alla gemensamma utrymmen skall hållas rökfria. Detta gäller trapphus, tvättstugor, cykelkällare, bastu, källargångar, fritidslokal etc.

Rätten att slippa utsättas för tobaksrök är inte bara en fråga om trivsel, utan även ett livsvillkor för bl.a. allergiker och astmatiker.

Fimpar och skräp

Det är inte tillåtet att slänga fimpar på marken inom föreningens område.

Trädgårdar och gångstigar är gemensamma ytor som vi äger tillsammans och ska vara till gagn för alla medlemmar i föreningen – såväl vuxna som barn. Eftersom föreningen även har barn som boende och som rör sig på gården och gräsmattorna är det extra viktigt att gården är ren och säker.

Det är inte förenligt med § 38 i föreningens stadgar att slänga cigarettfimpar eller att på annat sätt skräpa ner inom och utanför bostadsrättshavarens lägenhet.

Se vidare inlägget Fimpar.

Ordning & reda

Det är mycket viktigt att gångar och trapphus hålls rena från föremål och även att man inte kastar reklam på golvet vid postboxarna. Detta görs på grund av vår säkerhet och för att brandrisken i våra hus skall minimeras.

Styrelsen utför systematiskt brandskyddsarbete. (Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för brandskyddet.). Kontroller av räddningstjänsten görs regelbundet och det är mycket viktigt att detta följs.

Därför gäller följande regler för allmänna utrymmen som tex trapphus, källarförråd, cykelförråd och vind:

 • Ingenting får förvaras i trapphusen, detta gäller även sådana saker som dörrmattor, skor, tidningspapper, barnvagnar och cyklar.
 • Oljor, spolarvätskor eller andra brandfarliga vätskor får inte förvaras i förrådsutrymmena.
 • Cykelförråden får endas användas och nyttjas för cyklar (inga mopeder, barnvagnar eller andra brandfarliga saker får ställas här).
 • Se till att branddörrarna till vind, källare alltid hålls stängda och låsta; spärra aldrig upp en branddörr.

Räddningstjänstens och styrelsens brandsyn pågår kontinuerligt. Huvudorsakerna är dels rökrisken vid brand; rökutvecklingen kan bli så kraftig att utrymning och räddningsarbete förhindras. Och dels att föremålen kan vara i vägen för räddningstjänsten. Detta gäller alltså alla föremål, inkl pulkor, skidor, skor, dörrmattor, barnvagnar, etc. Gäller även cyklar utanför cykelförråd.

Styrelsens brandsyn medför att alla sådana lösa föremål avlägsnas så snart som möjligt, och kan då endast återfås mot en hög avgift.

Vidare gäller för brandsäkerheten att varken däck eller farliga vätskor får förvaras i källarförråd.

Mopeder eller annat som innehåller bensin e dy får inte heller finnas i cykelkällare. Mopeder måste alltså lämnas utomhus, eller i föreningens mopedförråd.

Dessutom: glöm inte att släcka levande ljus när du lämnar rummet. Och kolla upp att brandvarnarna fungerar. Brand är inte kul.

Ljud

Följande regler för störande ljud gäller. Under nedanstående tider är det förbjudet att utföra renoveringsarbeten med alla former av störande ljud såsom borrande, slipande, spikande, etc.:

 • Måndag – Fredag: 00.00 – 09.00, 20.00 – 24.00.
 • Lördag: 00.00 – 10.00, 17.00 – 24.00.
 • Söndag, 00.00 – 24.00 (ingen störning får förekomma).

För andra typer av störande ljud såsom hög musik, musikinstrument,  TV på hög volym, m.m. gäller följande. Under alla tider ska man hålla ljudnivån låg och ej störande för grannar, och speciellt under nedanstående tider.

 • Måndag – fredag: 00.00 – 09.00, 22.00 – 24.00.
 • Lördag – söndag, 00.00 – 10.00, 22.00 – 24.00.

Cyklar

I varje huskropp finns en cykelkällare tillgänglig för alla boende. Endast cyklar får förvaras i cykelkällarna, alltså inga mopeder, barnvagnar eller annat brandfarligt.

Föreningen gör regelbundet upprensningar i cykelutrymmena. Vid dessa tillfällen skall cykelinnehavare markera sina cyklar med namn och lägenhetsnummer så att vi vet vilka cyklar som inte ska fraktas bort. Information om detta utgår i god tid till alla lägenhetsinnehavare.

Cyklar skall placeras i cykelkällare eller i cykelställ. De får inte stå i annat allmänt utrymme som inte är cykelkällare. De får absolut inte låsas fast i trästaket eller i andra staket, dörrar eller dyl. Placering framför entréer får inte förekomma.

Obrukbara (skrot-)cyklar eller sådana som ej används bör förvaras i eget förrådsutrymme.

Mopeder

Vi har ett särskilt låsbart, fristående förråd för mopeder som kan användas av boende mot en avgift. Kontakta styrelsen för att anmäla intresse av en sådan plats.

Observera att mopeder överhuvudtaget inte får placeras inomhus, inlåsta eller ej.

Husdjur

Katter och hundar är trevliga sällskapsdjur men får inte vistas lösa inom området. All spillning ska plockas upp. Rastgård för hundar finns bl.a. vid idrottsplatsen på Norra Bulltoftavägen. Latrinkärl finns på flera ställen på Kirseberg.

Kattsand får inte spolas ner i toaletten då detta kan orsaka stopp i avloppet och skall därför paketeras väl och slängas i sopnedkastet.

Hundar, katter och andra husdjur är inte tillåtna i tvättstugorna.

Fåglar får ej matas vare sig från fönster, balkonger eller från gården. Julkärvar o.dyl. får hängas i träd, dock inte så att gångar eller lekplatser förorenas.

Ytter- och källardörrar

Tänk på inbrottsrisken! Tjuvar och andra obehöriga kan förutom att stjäla även orsaka stor skada, t.ex. bränder.

Ytter- och källardörrar skall vara stängda och låsta både dag och natt. Ifall man ställer upp en ytter- eller källardörr för att flytta eller för att bära ut något, skall man se till att dörren åter stängs och låses. Källarförråd skall alltid vara låsta med hänglås.

Se även information om:

Med vänlig hälsning
Styrelsen